Algemene voorwaarden

Tegenstelbaarheid

Door het niet schriftelijk protesteren van deze voorwaarden binnen de week stemt de gebruiker ermee in, met uitsluiting van alle andere, en ziet er van af om zich op de zijne te beroepen. 

Reproductierechten

Het gebruik van de documenten en/of de rechten, voorwerp van onderhavige overeenkomst, is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die hierin gegeven is. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding behoudt de auteur de intellectuele eigendom op zijn werken. Gezien de afstand van een document geenszins overdracht inhoudt van auteursrechten en dit evenmin laat vermoeden, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of elke andere vorm van gebruik, enkel mogelijk mits schriftelijke toestemming. De originelen dienen steeds worden terugbezorgd aan de auteur.
Deze overeenkomst is afgesloten intuitu personae. De rechten en/of documenten, voorwerp ervan, zijn nooit overdraagbaar aan derden, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming.
De gebruiker is aansprakelijk voor elke schending van dat verbod. De gebruiker moet de morele rechten van de auteur ten allen tijde respecteren en de integriteit van de werken respecteren. Met name de kleuren trouw weergeven en de werken niet verminken of vervormen. De naam van de auteur moet expliciet bij elke reproductie vermeld worden met het jaartal. De gebruiker verbindt zich ertoe om binnen de 10 dagen na het drukken, en ten laatste 7 dagen voor het verspreiden van de publicatie, een bewijsexemplaar te bezorgen. Behoudens andersluidend beding op de voorzijde van deze overeenkomst zijn alle andere rechten voorbehouden.

Betaling

De factuur is betaalbaar op 15 dagen, tenzij andersluidend beding op de voorzijde van de factuur. De vervaldag geldt als ingebrekestelling. Elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege verhoogd met de wettelijke intrest en met een forfaitaire verhoging ad 15% van het factuurbedrag met een minimum van 74,37 euro. Deze verhoging staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en gerechtskosten.

Sancties

De voorafgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten en schadevergoedingen die verschuldigd zijn: gebruik zonder voorafgaande toestemming: forfaitaire schadevergoeding van 200% van het basisrecht, met een minimum van 123,95 euro gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende: forfaitaire schadevergoeding van 100% van het basisrecht berekend volgens, met een minimum van 123,95 euro. Gebruik met verkeerde naamtekening: forfaitaire schadevergoeding van 300% van het basisrecht, met een minimum van 247,89 euro.

Wijziging van het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur of in geval van aantasting van de integriteit van het werk: forfaitaire schadevergoeding van 200% van het basisrecht, met een minimum van 123,95 euro. De gebruiker zal eveneens een bijkomende vergoeding betalen gelijk aan de reële kost van opzoekingen, vaststellingen, proces-verbaal, verplaatsingen, als alle andere reële kosten omwille van zijn inbreuk, met een minimum van 123,95 euro.

Territoriale bevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.